Integritetspolicy

Integritetspolicy Exotic Snacks

Exotic Snacks AB (org.nr 556543-4148, Speditionsvägen 36 i Länna) är ett företag etablerat i Sverige och som sådant följer Exotic Snacks tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige. Exotic Snacks AB ingår i Premium Snacks Nordic-koncernen. Exotic Snacks värnar om personlig integritet och strävar efter att skydda personuppgifter på bästa sätt. Exotic Snacks AB är ansvarig för hur personuppgifter behandlas inom företaget. Denna policy är framtagen för att beskriva hur Exotic Snacks hanterar personuppgifter och i vilket syfte och gäller från och med 25 maj 2018. Vänligen notera att Integritetspolicyn avser hantering av personuppgifter för vilka Exotic Snacks är personuppgiftsansvarig.

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en viss person som är i livet, t.ex namn i kombination med adress, personnummer. Hantera personuppgifter innebär är att läsa, spara (lagra), samla in/ta emot och bearbeta personuppgifter.

Data som behandlas – syfte och legala grunder De personuppgifter som Exotic Snacks hanterar hanteras i första hand i syfte att fullgöra avtal eller skyldigheter enligt lag. Exotic Snacks är t. ex skyldig att upprätthålla register över sin medarbetare för bl.a utbetalning av lön och skatt. Exotic Snacks är ett kommersiellt företag med syfte att sälja produkter inom livsmedelsbranschen. Mot den bakgrunden samlar vi data kring våra kundföretag för att kunna fullgöra våra åtaganden. Exotic Snacks hanterar också personuppgifter för andra specifika ändamål för att uppfylla verksamhetens behov.

För att skydda personuppgifter används behörighetsstyrda IT-system. Endast de personer som i tjänsten behöver hantera personuppgifter för anställdas och verksamhetens behov har tillgång till dem. Vi vidtar åtgärder för att sekretessen när det gäller övrig hantering (personuppgifter på papper mm) ska vara ändamålsmässigt säker.

Personuppgifter sparas så länge de krävs för att uppfylla affärssyftet (inkluderat syftet att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Exotic Snacks).

Exotic Snacks delar personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden för specifika ändamål. Dessa personuppgiftsbiträden hanterar Exotic Snacks personuppgifter enligt våra instruktioner och hjälper oss med ex lönehantering, säljstöd och utskick av marknads- material. Vi har avtal med dessa företag, i enlighet med GDPR och för att säkra den personliga integriteten. Exotic Snacks har en förteckning över våra personuppgiftsbiträden där det framgår vilka typer av personuppgifter vi delar med respektive aktör. Exotic Snacks delar även personuppgifter med företag och myndigheter som på samma sätt som Exotic Snacks är så kallade personuppgiftsansvariga. Dessa ansvarar själva för att de hanterar de personuppgifter vi delar med dem på ett säkert sätt och är t.ex statliga myndigheter (skatteverket, försäkringskassan) och företag som ombesörjer pensionsförsäkringar.

Konsumenter som kontaktar oss av reklamationsskäl eller liknande informeras om vilka personuppgifter vi lagrar och behandlar, varför vi gör det och hur länge uppgifterna sparas.

När vi hanterar personuppgifter för marknadsföringsändamål ser vi i varje enskilt fall till att hanteringen är ändamålsmässigt säker och vi informerar berörda om möjligheten att tacka nej till liknande marknadsföring framöver.

Exotic Snacks som arbetsgivare är skyldig att upprätthålla register över sina medarbetare för bl a utbetalning av lön och skatt.

Som anställd på Exotic Snacks förväntas du behandla personuppgifter ansvarsfullt.
Se bilaga 1 för vad detta innebär.

Kontakta oss
För att få ytterligare information om hur vi hanterar personuppgifter, för att uppdatera, rätta eller radera uppgifter om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig ber vi dig att kontakta oss på info@exoticsnacks.se.